Birkerød Kammermusikforening

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Birkerød Kammermusikforening.

§2

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for klassisk og nyere musik. Dette sker fortrinsvis ved afholdelse af en række koncerter.

§3


Alle kan være medlem af Birkerød Kammermusikforening.
Medlemskontingenter og billetpriser fastlægges årligt af generalforsamlingen.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes efter sæsonafslutningen og senest den 15/6, og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til generalforsamling sker i den lokale presse eller ved brev til medlemmerne. Dato og sted annonceres endvidere sædvanligvis i forbindelse med den sidste koncert.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/8 af foreningens medlemmer henvender sig til bestyrelsen herom med motivering herfor og formuleret dagsorden.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
1. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af:
bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant
1 revisor
1 revisorsuppleant
7. Eventuelt.

§6

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stemmeret ved generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent mindst en måned før generalforsamlingen. Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.
Forslag til ændring eller tilføjelse til foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på to generalforsamlinger, der skal afholdes med tre ugers mellemrum, og hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor ved begge generalforsamlinger.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under pkt. 5 skal - i skriftlig form - være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7

Bestyrelse består af 6 eller 7 medlemmer. Det tilstræbes, at der hvert år er 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, suppleant og revisor dog kun for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter valg på generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.
Såfremt et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen før udløbet af funktionsperioden, indtræder suppleanten for tiden indtil den næste generalforsamling.

§8

Kassereren fører foreningens regnskab og er af bestyrelsen bemyndiget til at disponere over foreningens kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af foreningens udgifter. Ret til at disponere over foreningens midler har endvidere formanden.

§9

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.
Regnskabet afleveres til revisor senest 8 dage før ordinær generalforsamling. Regnskabet med revisors bemærkninger forelægges på generalforsamlingen.

§10

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue en institution i Rudersdal Kommune, der arbejder for at fremme kendskabet til og interessen for musik, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

§11

For pådragne forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2012