BIRKERØD KAMMERMUSIKFORENING

 

Referat af den ordinære generalforsamling

onsdag den 30. marts 2005 kl. 19.30 i Byrådssalen

ved Birkerød Bibliotek

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

   

     Birthe Jensen bød velkommen og foreslog Asger Ahn som dirigent.

     Han blev valgt.

 

2. Formandens beretning.

 

    Birthe omtalte den forløbne sæsons koncerter. Hun beklagede det svigtende fremmøde ved

    mange af  koncerterne. Desuden beklagede hun, at der i år havde været en tilbagegang i

    medlemstallet. Kampagnen for at få nye medlemmer i forbindelse med kommune-

    sammenlægningen havde kun givet ringe resultat, og slet ingen nye medlemmer fra Søllerød.

    Heller ikke musikskoleforældrene har taget imod foreningens tilbud. Dette står dog ved

    magt.

    Derefter takkede Birthe Ingrid Sofie Tuxen og Hanne Rubek for deres store arbejde i

    bestyrelsen igennem mange år. Ligeledes var der stor tak til Andreas Rasch for det meget

    store arbejde han har med at føre hjemmesiden a jour. Det er vigtigt for foreningen, at den

    fungerer så tilfredsstillende. Vi er blevet afhængige af den. Beretningen godkendtes med

    akklamation.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

   

    Tage Iversen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

     For at skaffe foreningen flere midler foreslog Asger, at man kunne opkræve penge for

     garderobe og forhøje barpriserne.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

  

    Bestyrelsen foreslår følgende:

    Almindeligt medlemskab                             450 kr.

    Pensionister og studerende indtil 26 år        350 kr.

    Løssalgsbilletter                                          100 kr.

    Studerende indtil 26 år                                  50 kr.

    Børn og unge under 18 år                           gratis

    Forslaget blev vedtaget i dets helhed.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

    Der var ikke fremsat nogen forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   

    Inge Haahr (villig til genvalg)

    Hanne Rubek Hansen (ønsker ikke genvalg)

    Ingrid Sofie Tuxen (ønsker ikke genvalg)

                                                                 Lene Andreassen, suppleant (villig til genvalg)

    Jørgen Jensen, revisor (villig til genvalg)    

    Bent Fosgrau, revisorsuppleant (villig til genvalg)

 

    Bessi Birkelund og Margareta Ellegaard blev foreslået som nye medlemmer af bestyrelsen.

    Begge accepterede forslaget og blev valgt. Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer,

    som havde erklæret sig villige til at fortsætte.

 

7. Eventuelt.

 

    Birthe gennemgik den kommende sæsons program. En åbningskoncert med Den Unge

    Danske Strygekvartet og Anne Øland skulle gerne kunne trække en del medlemmer til. Hun

    gjorde opmærksom på, at man ikke helt kan undgå sammenfald med koncerterne i 

    Hørsholm og Lyngby.

    Asger vil i fremtiden lade Foreningen overtage de koncerter med Sjællands

    Symfoniorkester, som han får tilbudt.

    I øvrigt syntes han, at vores plakat burde være noget mere iøjnefaldende.

    Der blev spurgt, om foreningen skulle ændre navn i forbindelse med

    kommunesammenlægningen.

    Det var der ikke stemning for.

 

Efter generalforsamlingen spillede Freyja Barkádottir (tværfløjte) og Jacob Weirsøe Olsen (guitar).

Herefter bød foreningen på et glas vin.

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Inge Haahr/Birthe Jensen.